Koszty transportu do odbiorcy są każdorazowo uzgadniane w formie pisemnej oferty.

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIEŃ: według uzgodnień

TERMIN PŁATNOŚCI:według uzgodnień

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WSPÓŁPRACY: określają zamieszczone poniżej:

Warunki gwarancji

Producent udziela trzy letniej gwarancji obejmującej wszystkie elementy drewniane, metalowe oraz folię pokryciową. Naprawom gwarancyjnym nieodpłatnym podlegają wszelkie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedawanym urządzeniu np. wypaczenia, skręcenia,  pęknięcia elementów drewnianych i metalowych dyskwalifikujące ich stan techniczny, bądź uniemożliwiających bezpieczne użytkowanie ambony oraz naruszające konstrukcję. Gwarancja biegnie od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru urządzenia.

Serwis techniczny czyli wszelkie naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów ambon winny być wykonywane przez producenta z zastosowaniem oryginalnych części i technologii używanych przy produkcji.

 

Załącznik nr 1 do warunków gwarancji i utrzymania znaku „B”

1. Coroczny odpłatny przegląd techniczny Ambony NATUREX obejmuje dojazd i kompleksowe sprawdzenie stanu całego  urządzenia oraz jego poszczególnych elementów: pokrycie dachowe, poszycie kabiny, elementy konstrukcyjne kabiny i podestu, podstawy ambony, drabiny, kotew oraz wszystkich połączeń wykonanych za pomocą wkrętów do drewna. Usunięcie ewentualnych luzów oraz doprowadzenia stabilności konstrukcji i jej posadowienia do stanu pierwotnego.
Przegląd taki odnotowany będzie i potwierdzony przez użytkownika w Warunkach gwarancji i utrzymaniu znaku „B”.

2. Serwis odpłatny urządzeń łowieckich Ambon NATUREX obejmuje dojazd i naprawę lub wymianę uszkodzonych elementów urządzenia z zastosowaniem oryginalnych części i technologii używanych do produkcji. Serwis wykonany będzie w ciągu 14 dni od pisemnego zgłoszenia przez odbiorcę, gdzie będzie podane miejsce lokalizacji urządzenia, jego nazwa, nr ewidencyjny i data produkcji oraz orientacyjny zakres napraw

 

3. Cennik przeglądu technicznego i serwisu:

  • dojazd z siedziby producenta do siedziby odbiorcy w cenie 1,50 zł/km liczony w obie strony.
  • roboczo godzina obejmująca dojazd z siedziby odbiorcy do pierwszego urządzenia oraz każdego następnego w cenie 70,00 zł
  • wymieniane elementy drewniane w cenie 1650,00 zł/m3 ,
  • wymieniane elementy metalowe (wkręty) w cenie 19,00 zł/kg,
  • wymienianie folii pokryciowej w cenie 9,00 zł/m2,
  • czas wykonania kompleksowego sprawdzenia stanu technicznego urządzenia wynosi 2 roboczo godziny do ambon KROKUS, FOREST i 0,5 rob/godz. do FOX 2 i SOLO 95.

 

  1. Warunki montażu ambon:

Montaż ambony może być wykonany w miejscu do którego można dojechać samochodem terenowym z przyczepką na odległość nie więcej niż 10 mb. Teren powinien być, równy nie wymagający wycinki drzew i krzaków. Różnica poziomów pomiędzy poszczególnymi kotwami betonowymi nie powinna  przekracza 25 cm  na gruncie, który umożliwia wykonanie otworów do zamocowania kotwy szpadlem a otwór nie jest zalewany przez wodę.

 

z wyrazami szacunku
Jacek Pielichowski